Firemná kultúra

Firemná kultúra spoločnosti Forwarder s.r.o. sa zakladá na všeobecne uznávaných a praxou overených pracovných hodnotách, zásadách medziľudských vzťahov a etických princípov.


1. Základné hodnoty

Dôveryhodnosť
Neustálym upevňovaním firemnej dôveryhodnosti chceme byť spoločnosťou silnou, úspešnou, odborne rešpektovanou, trvalo spoľahlivou a čestnou. Preto vždy plníme svoje povinnosti v súlade s etickými normami, zodpovedne a včas. 

Flexibilita
Flexibilita je viac než len marketingový koncept – pre spoločnosť Forwarder s.r.o. je flexibilita spojená s naším spôsobom práce. Od začiatku a počas každého jednotlivého pracovného procesu budete profitovať z čestných a flexibilných riešení, ktoré budú prispôsobené Vašim meniacim sa potrebám.

Profesionalita
Profesionalitu chápeme ako kvalitnú a efektívnu odbornú činnosť, vychádzajúcu z princípov nášho neustáleho vzdelávania sa a zdravej konkurenčnej súťaživosti. To všetko v súlade s platnými zákonmi, dodržiavaním zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia.


2. Základné symboly

 • Obchodný názov spoločnosti
Forwarder s.r.o. je zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

 • Logo firmy
logo forwarder - spedičná a zasielatelská spoločnosť

Grafické stvárnenie, voľba písma a obrazové vyjadrenie odzrkadľujú zameranie na výsledok, dynamiku, profesionálnu orientáciu a rozvojový potenciál spoločnosti Forwarder s.r.o.

 • Farba spoločnosti
červená, čierna, biela

Tieto tri farby sú popri základnom logu podstatou vizuálneho štýlu spoločnosti Forwarder s.r.o., ktorým sa pri svojej prezentácii riadi naša spoločnosť.
Červená farba symbolizuje energiu a vôľu, čierna silu a húževnatosť, biela dôveryhodnosť a rozvojový potenciál spoločnosti.

 • Krédo firmy
dôveryhodnosť, flexibilita, profesionalita

Tieto slová vyjadrujú zámer spoločnosti Forwarder s.r.o.


3. Zásady vnútrofiremných vzťahov

 • Podpisom pracovnej zmluvy sme sa stali členmi pracovného tímu spoločnosti Forwarder s.r.o. Sme hrdí na svoju spoločnosť. Správame sa k nej lojálne, chránime jej majetok a v praxi presadzujeme jej ciele a uznávané hodnoty. Záleží nám na jej úspešnom rozvoji a prosperite.
 • Aktívna a vždy profesionálna spolupráca medzi našimi zamestnancami a klientom nám poskytuje možnosti a odvahu zodpovedne vyriešiť aj tie najnáročnejšie úlohy.
 • Sme nositeľmi vysokej kvality práce. Preto sme nároční k sebe i k spolupracovníkom.
 • Neustále sa vzdelávame a zdokonaľujeme, učíme sa jeden od druhého. Dávame pracovnú príležitosť mladým ľuďom, spolupôsobíme pri ich teoretickej a praktickej príprave.
 • Problémy neodkladáme, riešime ich.


4. Zásady vnútrofiremných vzťahov

 • Bývalým, súčasným i budúcim zákazníkom venujeme trvalú pozornosť. Sú predpokladom našich možných budúcich úspechov.
 • Snažíme sa vždy splniť požiadavky obchodných partnerov na kvalitu a profesionalitu práce i termíny jej realizácie.
 • Uvedomujeme si, že obchodný partner posudzuje dôveryhodnosť firmy nielen podľa výsledkov práce, ale i podľa správania sa jej zamestnancov, ich odborných vedomostí, skúseností a ústretovosti k jeho požiadavkám.
 • Preferujeme dlhodobú spoluprácu so serióznymi obchodnými partnermi. Nebránime sa otváraniu vzťahov s novými partnermi. Vieme, že postavenie jednotlivých subjektov na trhu nie je nemenné.
 • Pri osobnom kontakte s obchodnými partnermi zachovávame dôvernosť informácií a obchodného tajomstva.
 • Podnikateľskú činnosť vykonávame vždy v súlade s platnými zákonmi a etickými normami.


5. Zásady vzťahov k bezpečnej práci a ochrane zdravia

 • Uvedomujeme si, že zdravie nás a našich spolupracovníkov je najcennejšou hodnotou, ktorú máme.
 • Dokonalá znalosť a dôsledné dodržiavanie bezpečnostných predpisov, pracovných postupov a technologických pravidiel sú pre zamestnancov Forwarder s.r.o. každodenným príkazom.
 • Všetko, čo robíme pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia, bezpodmienečne vyžadujeme aj od spolupracovníkov a zamestnancov. V tomto smere nepripúšťame žiadne kompromisy.
Go to top